Waardeoverdracht (individueel) in 9 stappen!

22 mei 2019

Individuele waardeoverdracht in 9 stappen behandeld:

Waardeoverdracht

1. Informeren over recht op waardeoverdracht

De werk­ge­ver moet de nieu­we werk­ne­mer in­for­me­ren o­ver zijn recht op waar­de­o­ver­dracht.
Ter­mijn: direct bij in­dienst­tre­ding.

2. Aanvraag voorstel waardeoverdracht

Werk­ne­mer vraagt aan pen­sioen­uit­voer­der van nieu­we werk­ge­ver een op­ga­ve van het ef­fect van waardeoverdracht. For­mu­lier ver­krijg­baar bij werk­ge­ver. 

Ter­mijn: bin­nen 6 maan­den na be­gin deel­na­me aan pen­sioen­re­ge­ling. 

Zie Pw art. 71 lid 3.

3. Overdrachtsgegevens opvragen

De nieu­we pen­sioen­uit­voer­der moet aan de ou­de pen­sioen­uit­voer­der een op­ga­ve van de overdrachtgegevens vra­gen. 

Ter­mijn: bin­nen 1 maand na ont­vangst verzoek deel­ne­mer. 

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 18 lid 1.

4. Overdrachtsgegevens leveren

De ou­de pen­sioen­uit­voer­der moet de ge­vraag­de ge­ge­vens aan de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der verschaffen. 

Ter­mijn: bin­nen 2 maan­den na ont­vangst aan­vraag van nieu­we pen­sioen­uit­voer­der. 

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 19.

[optin title=”Meer informatie over wat wij voor je kunnen doen?” border=”true” text=”Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op!” buttontext=”Vraag een gratis gesprek aan” leadlist=”72424″ successMessage=”Uw bericht is verzonden!” errorMessage=”Mislukt. Probeer het nog eens opnieuw.” invalidEmailMessage=”Uw e-mailadres is niet correct. ” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2016/11/Accountant-2.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false” id=”13837″]

5. Voorstel waardeoverdracht aan werknemer

De nieu­we pen­sioen­uit­voer­der moet een voor­stel aan de werk­ne­mer ver­strek­ken. 

Ter­mijn: bin­nen 2 maan­den na ont­vangst ge­ge­vens van ou­de pen­sioen­uit­voer­der. 

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 20.

6. Beoordeling door werknemer

Werk­ne­mer beoordeelt of hij de waarde wil overdragen. Als hij dat wil, dient hij een verzoek tot waar­deoverdracht in bij de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der. 

Ter­mijn: verzoek tot waar­de­o­ver­dracht moet bin­nen 2 maan­den na ont­vangst van het voor­stel wor­den ingediend. 

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 21.

7. Opdracht naar oude pensioenuitvoerder

Nieu­we pen­sioen­uit­voer­der in­for­meert ou­de pen­sioen­uit­voer­der o­ver verzoek werk­ne­mer om waar­de o­ver te dragen. 

Ter­mijn: direct na ont­vangst verzoek. 

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 23 lid 1.

8. Waarde overdragen

Ou­de pen­sioen­uit­voer­der moet de waar­de o­ver­dra­gen naar de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der. 

Ter­mijn: bin­nen 10 werk­da­gen na ont­vangst verzoek tot waar­de­o­ver­dracht. 

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 23 lid 3.

9. Aangepast pensioenoverzicht

Nieu­we pen­sioen­uit­voer­der verstrekt aan de werk­ne­mer een pensioenoverzicht waar­in de waar­de­o­ver­dracht is ver­werkt.
Dit be­te­kent dat de ex­tra pen­sioen­rech­ten en (eventueel) de fic­tie­ve da­tum in dienst in het over­zicht zijn op­ge­no­men.
De werk­ne­mer con­tro­leert of de waarde overdracht cor­rect is ver­werkt.

Heeft u vragen..? bel 088-9000900 of 

Mail naar info@pensioenvizier.nl

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Klik hier voor voor referenties

Een pensioenboek? Klik hier!

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.