Waardeoverdracht in 9 stappen!

27 march 2017

Waardeoverdracht doen we in 9 stappen

Vandaag behandelen we waardeoverdracht

 • Stap 1.  Direct bij in­dienst­tre­ding moet de werk­ge­ver  de nieu­we werk­ne­mer in­for­me­ren o­ver zijn recht op waar­de­o­ver­dracht.
 • Stap 2. De werk­ne­mer vraagt aan de pen­sioen­uit­voer­der van nieu­we werk­ge­ver een op­ga­ve van het ef­fect van waarde overdracht. Dit for­mu­lier ver­krijg­baar is bij de nieuwe werk­ge­ver of bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Deze actie moet uitgevoerd worden bin­nen 6 maan­den na be­gin deel­na­me aan de pen­sioen­re­ge­ling.
 • Stap 3.  De nieu­we pen­sioen­uit­voer­der moet aan de ou­de pen­sioen­uit­voer­der een op­ga­ve van de overdrachtgegevens vra­gen.
 • Stap 4.  De ou­de pen­sioen­uit­voer­der moet de ge­vraag­de ge­ge­vens bin­nen 2 maan­den na ont­vangst  aan de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der verschaffen.
 • Stap 5. Nu moet de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der bin­nen 2 maan­den na ont­vangst van de gegevens een voor­stel aan de werk­ne­mer ver­strek­ken.
 • Stap 6. De werk­ne­mer mag nu beoordelen of hij de waarde wil overdragen. Als hij dat wil, dient hij bin­nen 2 maan­den na ont­vangst een verzoek tot waar­de ­overdracht in bij de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der in.
 • Stap 7. Direct na ont­vangst van het verzoek gaat de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der aan de slag. Deze in­for­meert bij de ou­de pen­sioen­uit­voer­der o­ver het verzoek van de werk­ne­mer om waar­de o­ver te dragen.
 • Stap 8. Nu pas wordt de waarde overgedragen. De ou­de pen­sioen­uit­voer­der moet de waar­de o­ver­dra­gen naar de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der. Dit dient te gebeuren bin­nen 10 werk­da­gen na ont­vangst van het verzoek tot waar­de­o­ver­dracht.
 • Stap 9. De werknemer krijgt een aangepast pensioenoverzicht. De nieu­we pen­sioen­uit­voer­der verstrekt aan de werk­ne­mer een pensioensoverzicht waar­in de waar­de­ o­ver­dracht is ver­werkt.
  Dit be­te­kent dat de ex­tra pen­sioen­rech­ten en (eventueel) de fic­tie­ve da­tum in dienst in het over­zicht zijn op­ge­no­men. De werk­ne­mer con­tro­leert of de waarde overdracht cor­rect is ver­werkt.

 

Heb je nog vragen over waardeoverdracht? Wij helpen jou graag. Je kan contact met ons opnemen via 088 9000 900 of laat een bericht achter op onze contactpagina en wij nemen contact op met jou!

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

BEKIJK ALLE VIDEO'S