Overlijdensrisicoverzekering, ze verschillen niet alleen in premie

23 mei 2019

Niet alleen de premie kenmerkt de verschillen tussen overlijdensrisicoverzekeringen. Hier volgen een aantal tips.

Van niet roker naar roker tijdens de looptijd

Was de verzekerde een niet-roker bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering maar is deze gaan roken tijdens de looptijd? Geef dit altijd door aan de verzekeraar. Wordt dit niet gedaan dan kan bij overlijden de verzekeraar de uitkering fors verlagen en in bepaalde gevallen zelf weigeren uit te keren.

[optin title=”Ik wil een ORV! (overlijdensrisicoverzekering)” border=”true” text=”Bel of mail ons gerust en we helpen je verder.” buttontext=”Vraag een gratis gesprek aan” successMessage=”Message has been submitted successfully.” errorMessage=”Failed to send your message. Please try later.” invalidEmailMessage=”Your email address does not appear valid.” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2016/06/47366607_xxl.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false”]

Je rookte voorheen maar bent tijdens de looptijd gestopt met roken

Wanneer de verzekerde een roker was bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering, maar tijdens de looptijd langer dan 24 maanden is gestopt , is het verstandig om dit door te geven aan de verzekeraar. Meestal daalt dan de premie naar het lagere niet-rokers tarief.

Zonder aanvullende vragen een jaarlijkse verhoging van verzekerd bedrag

Het kan zijn dat bij verzekeringsmaatschappijen het verzekerde bedrag jaarlijks met een bepaald percentage verhoogd mag worden. Dit zonder opnieuw of aanvullende gezondheidsvragen te stellen.

Premiedaling tijdens de looptijd

Er zijn overlijdensrisicoverzekeringen waarbij de premie automatisch daalt wanneer de risicotarieven verlaagd worden. Hiervan profiteert de verzekeringnemer dus en worden trouwe klanten beloond door de verzekeraar. Vaak worden deze producten alleen aan nieuwe klanten aangeboden.

overlijdensrisicoverzekering

Photo courtesy of eric.surfdude(CC Attribution)

Hoge eindleeftijd gewenst bij overlijdensrisico

Doorgaans wordt er bij een overlijdensrisicoverzekering een eindleeftijd van 75 gehanteerd. Bij enkele aanbieders kan het overlijdensrisico tot 80 jaar verzekerd worden en bij één tot 85 jaar. Bij een overlijdensrisicoverzekering moet de aanvangsleeftijd meestal tussen maximaal 65 en 70 jaar zijn.
Overlijdensrisicoverzekering afsluiten

De gehele looptijd een gelijke premie of de ‘en-bloc’ clausule in de voorwaarden

In de voorwaarden van veel overlijdensrisicoverzekeringen staat een ‘en-bloc’ clausule. Dit geeft de verzekeraar het recht om in bepaalde gevallen tussentijds de premie te verhogen. Bij onenigheid hierover kan de verzekeringnemer de verzekering stopzetten. Dit wordt echter lastig wanneer de verzekerde tussentijds ziek is geworden.

Daarnaast kan stopzetten nadelig zijn omdat de verzekerde ouder is geworden en daarom meer premie moet betalen bij een nieuwe verzekering. De premievergelijking geeft u inzicht in onderlinge verschillen tussen verzekeraars en of ze deze clausule wel of niet in de voorwaarden hebben staan.

Vrije keuze overlijdensrisicoverzekering

Wanneer eigenwoningbezitters voor een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afsluiten zijn zij niet verplicht een door de bank aangegeven overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Verzekeringnemers hebben het recht zelf een keuze te maken. De keuze wordt nog makkelijker gemaakt door producten als bankspaarhypotheken. Het verschil is snel te zien door een premievergelijking.

Gelijke premie maar een hoger verzekerd risicokapitaal

Vanwege een dalende prijs van overlijdensrisicoverzekeringen kan de verzekering soms over gesloten worden naar een hoger verzekerd risicokapitaal met dezelfde premie.

Looptijd van de overlijdensrisicoverzekering

Wanneer een overlijdensrisicoverzekering al een lange tijd loopt, kan het zo zijn dat er bij een nieuwe meer premie moet worden betaald. Dit omdat de verzekerde ouder is geworden. Het is wellicht verstandig om in dat geval niet over te stappen. Ook is het vooraf vergelijken van premie onmisbaar hier.

Piloot, Militair of een gevaarlijk beroep

Er zijn verschillen in voorwaarden bij specialistische beroepen met bijzondere risico’s in relatie tot overlijdenskans. Hiervoor bestaan overlijdensrisicoverzekeringen die dit soort beroepen zeer goed verzekeren. Echter zijn er ook verzekeringen waarbij de aanvraag wel geaccepteerd wordt maar waarbij een beperkte of verlaagde uitkering gegeven wordt.

Overlijdensrisicoverzekering in Box 1 of Box 3

Bij overlijdensrisicoverzekering in Box 1 zal de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering rechtstreeks gebruikt worden voor het aflossen van het verzekerde deel van de hypotheekschuld. Bij overlijdensrisicoverzekering in Box 3 wordt er aan de begunstigde uitgekeerd, zoals deze is beschreven op het polisblad van de verzekering. In dat geval bepaald de begunstigde zelf waarvoor de uitkering gebruikt wordt.

Kruislings afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering

Alles wat iemand verkrijgt krachtens erfrecht van iemand die bij overlijden woonachtig was in Nederland wordt met successierecht belast. Het belastingtarief is afhankelijke van de verwantschap met de erflater. Om het ontlopen van de heffing van successierecht te voorkomen zijn er in de successiewet zogeheten ‘fictieve verkrijgingen’ opgenomen.

Een bekende hiervan is art. 13 SW: uitkeringen uit levensverzekeringen. Wanneer, als gevolg van overlijden, een uitkering uit een levensverzekeringpolis of overlijdensrisicoverzekering tot stand komt, wordt hier bij het bepalen van het verschuldigde successierecht rekening mee gehouden wanneer er premies zijn onttrokken aan het vermogen van de erflater. Of er premies zijn onttrokken aan het vermogen van de erflater wordt bepaald door te kijken naar de premie verschuldigdheid zoals deze uit de polisredactie blijkt.

Het is niet zo relevant of de premies zijn voldaan uit het vermogen van de overledene, maar meer het feit of hij ze verschuldigd was. Zijn verzekeringnemers in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, dan zal er in veel gevallen sprake zijn van een te belasten uitkering. Dit omdat de premie uit het gezamenlijk vermogen voldaan is. Premiesplitsing of kruislings afsluiten zal hier geen effect hebben.

Vrijstelling successie

De overlijdensrisico uitkering komt in de meeste gevallen direct of indirect ten goede van de langstlevende. Deze beschikt over een vrijstelling van ruim € 600.000,- in 2010. Ook na verrekening van aanspraken uit hoofde van nabestaandenlijfrente en nabestaandenpensioen is de vrijstelling vaak voldoende om de volledige uitkering onbelast te ontvangen (uitkering uit overlijdensrisicoverzekering en de genoemde nabestaandenvoorzieningen).

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten op 1 of 2 levens

In veel gevallen wordt deze afgesloten op 2 levens. Echter de risicoverzekering keert uit en stopt bij het overlijden van één van de verzekeringnemers. Vaak wil de achterblijvende partner dan toch een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluiten voor bijvoorbeeld de kinderen. Een nadeel hier is dat de verzekeringnemer vaak veel ouder is dan bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering op twee levens, waardoor de verzekeringnemer meer overlijdensrisicopremie zal moeten betalen voor de nieuwe verzekering. Er zijn ook verzekeraars die geen extra kosten berekenen voor 2 aparte verzekeringen. 

Heb je na het lezen van dit artikel nog  vragen..? 

Neem gerust contact met ons op via 088 9000 900 of klik hier om naar onze contactpagina te gaan.

Om nog meer artikelen te lezen kun je hier klikken.

[optin title=”Overlijdensrisicoverzekering” border=”true” text=”JA, ik wil er meer van weten!” buttontext=”Vraag een gratis gesprek aan” successMessage=”Message has been submitted successfully.” errorMessage=”Failed to send your message. Please try later.” invalidEmailMessage=”Your email address does not appear valid.” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2016/06/41118428_xxl.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false”]

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.