eigenrisicodrager WGA

23 mei 2019

Ingrijpende veranderingen Eigenrisicodrager WGA

Per 1-1-2017 verandert de wetgeving rondom het Eigenrisicodragerschap WGA. Bij het UWV wijzigt het premieberekeningssysteem doordat er rekening gehouden gaat worden met de schadelast van de afgelopen 2 jaar. Dit is momenteel nog niet het geval. Voor veel werkgevers is het aantrekkelijk om over te stappen naar een verzekeraar om daar eigenrisicodrager WGA te worden. Je betaalt bij een verzekeraar alleen premie voor het daadwerkelijke risico en eventuele staartlasten blijven achter bij het UWV. In dit artikel lees je meer over de voor- en nadelen van het eigenrisicodragerschap WGA bij het publieke (UWV) en private bestel (verzekeraar).

[optin title=”Ik wil graag meer weten over Eigenrisicodrager WGA” border=”true” text=”Vul hier uw e-mailadres in.” buttontext=”Vraag een gratis gesprek aan” successMessage=”Message has been submitted successfully.” errorMessage=”Failed to send your message. Please try later.” invalidEmailMessage=”Your email address does not appear valid.” collectfirstname=”true” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false”]

Wat is Eigenrisicodrager WGA?

Door Eigenrisicodrager WGA te zijn verzeker je je als werkgever voor de financiële gevolgen als één van je werknemers arbeidsongeschikt wordt en na 2 jaar ziekte in de WIA terecht komt. Mocht een werknemer na 2 jaar nog steeds ziek zijn (langdurig ziek) dan ontvangt hij nog 10 jaar een WGA-uitkering van het UWV. U betaalt hier een gedifferentieerde premie voor aan het UWV. Je kunt er ook voor kiezen om dit risico te herverzekeren bij een verzekeraar.

Per 1 januari 2017 veranderen de spelregels voor het Eigenrisicodrager WGA (Eigenrisicodrager Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte). Als werkgever heb je de eerste stappen wellicht al gemerkt. Vanaf 1-1-2014 wordt er namelijk een extra premie voor het WGA-Flex in rekening gebracht via de gedifferentieerde premie. De premie is daardoor dus gestegen ten opzichte van andere jaren. In 2015 en 2016 blijft het UWV de WGA-Flex regeling voor iedereen uitvoeren. Per 1 januari 2017 zal dit worden aangepast en wordt het risico voor de WGA-Vast verbonden aan de WGA-Flex. Dit betekent dat werkgevers voor beide risico’s eigen risicodrager wordt/blijft of in het geheel terugkeert naar het UWV. De bestaande eigen risicodrager moet een nieuwe garantieverklaring van een verzekeraar overleggen aan de Belastingdienst die zowel het vaste als het flex personeel dekt. Doet hij dat niet, dan vervalt het eigenrisicodragerschap en keert hij terug naar het UWV
Gratis adviesgresprek

UWV

Voor de (middel) grote werkgevers (loonsom > €319.000) zal het UWV vanaf 1-1-2017 de premie gaan baseren op de historische schadelast tot 2 jaar terug. Dit betekent dat je niet automatisch een minimumpremie krijgt bij terugkeer naar het UWV, maar dat de premie flink kan stijgen.

Indien je terug wenst te keren naar het UWV dan dient de werkgever daar 3 jaar verzekerd te blijven. Het is dus niet meer mogelijk om tussendoor te switchen om zo opnieuw voor een minimum premie in aanmerking te komen.

Voor de werkgevers die na 1-7-2015 teruggekeerd zijn naar het UWV geldt tot 1-1-2017 dat de premieberekening uitgevoerd wordt volgens de huidige berekeningssystemen. Na 1-1-2017 geldt voor deze werkgever het nieuwe berekeningssysteem waarbij uitgegaan wordt van historische schadelast. Pas vanaf 1-7-2018 kun je eventueel overstappen naar een verzekeraar.

Verzekeraar

Je kan er ook voor kiezen om eigenrisicodrager WGA te worden. Je betaalt dan geen gedifferentieerde premie aan het UWV, maar een premie aan een verzekeraar. Deze premie is meestal lager dan de premie van het UWV. Daarnaast stijgt de premie bij een verzekeraar niet direct wanneer een medewerker een uitkering ontvangt. Bij het UWV is dit wel het geval, je betaalt daar een hogere premie wanneer een medewerker recht heeft op een uitkering. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, indien de premie met 25% en-bloc wordt verhoogd, te switchen van verzekeraar of alsnog terug te keren naar het UWV. Tevens kunnen (middel) grote werkgevers, die voor juni 2015 bij het UWV premie betalen, ervoor kiezen om het risico vanaf 1-1-2017 onder te brengen bij een verzekeraar. De staartlasten blijven dan bij het UWV.

Wat betekent dit in het kort voor de werkgevers?

 1.

UWV premie straks gebaseerd op historische instroom  In het huidige systeem betalen verzekerde eigenrisicodragers die terugkeren naar het UWV de minimum gedifferentieerde WGA-premie omdat de schadelast achter blijft bij de verzekeraar. Vanaf 2017 gaan eigenrisicodragers WGA die na juli 2015 zijn teruggekeerd naar het UWV een gedifferentieerde WGA-premie betalen op basis van de eigen historische schadelasten (tot 2 jaar terug).

 2. 

Geen uitlooprisico meer bij overstap van UWV naar verzekeraar Vanaf 2017 regelt de Wet verbetering hybride markt WGA dat een werkgever die eigenrisicodrager WGA wordt, zijn oude WGA-lasten achterlaat bij het UWV. De WGA-staartlasten worden vanaf 2017 betaald vanuit een reserve in de Werkhervattingskas die Staartlastvermogen wordt genoemd. Het uitlooprisico vormt dan in geen enkel geval meer een belemmering bij de keuze qua verzekeren.

 3.

Minimaal 3 jaar bij het UWV blijven Minister Asscher heeft aangegeven dat hij het niet langer eens is met het feit dat werkgevers in 2016 voor één jaar financieel voordeel naar het UWV terugkeren om per 1 januari 2017, zonder uitlooprisico, weer eigenrisicodrager WGA te worden. Om de route voor eenjarig financieel voordeel af te sluiten is in de Wet verbetering hybride markt WGA geregeld dat voor alle werkgevers waarvan het eigenrisicodragerschap WGA is geëindigd op of na 1 juli 2015 een minimale terugkeerperiode naar het UWV geldt van drie jaar. 

Conclusie 

Indien een werkgever bij het UWV het risico hebt ondergebracht en besluit dit zo te laten dan hoeft er niets te gebeuren.

Wanneer je op of na 1-7-2015 bij het UWV zit, kan je op zijn vroegst per 1-7-2018 overstappen naar een verzekeraar. Er dient wel voor 1 april 2018 een garantieverklaring overlegt te zijn aan de belastingdienst dat je wilt “intreden” bij een verzekeraar.

Wanneer je momenteel bij een verzekeraar zit en wenst daar te blijven dan dient er een nieuwe garantieverklaring, voor 1 oktober 2016, overlegt te worden aan de belastingdienst waarmee ook de Flex medewerkers worden opgenomen in de dekking. Dit wordt vaak in gang gezet door de verzekeraar, hou dit in de gaten! Gebeurt er namelijk niets dan keer je automatisch terug naar het UWV, waar je vervolgens 3 jaar dient te blijven.

Indien je nog helemaal geen eigenrisicodrager WGA bent, maar dit wel wilt dan kan je per 1-1-2017 intreden. Er moet wel voor 1 oktober 2016 een garantieverklaring overlegt zijn aan de belastingdienst.  Dit gaat vaak samen met de aanvraag via de verzekeraar, dit moet dus al vroeg ingediend worden.

Eenmaal overgestapt naar een verzekeraar zorgt ervoor dat werkgevers met schade niet zo snel weer terug treden naar het publieke bestel. Daar wordt immers de premie gebaseerd op de schadelast van de afgelopen 2 jaar.

Het risico van ziek worden voor een ondernemer wordt op een andere manier afgedekt, bijvoorbeeld door een AOV of andere alternatieven.

Eigenrisicodrager WGA

Eigenrisicodrager WGA. Photo courtesy of Zach Dischner(CC Attribution)

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.